63. Hand Roll Zanahoria

$3.000

A. Zanahoria furai, queso crema, palta

B. Zanahoria furai, tofu, palta